心经开示网
标题

心经注音

guān

zàixíng
shēnluó

duō
shí

zhào
jiàn

yùn
jiē
kōngqiē

è

shè


kōng

kōng


shì
kōng

kōng

shì


shòu
xiǎng
xíng
shí
shì

shèshì
zhū

kōng
xiāng


shēng

miè


gòu

jìng


zēng

jiǎn

shì

kōng
zhōng
shòu
xiǎng
xíng
shí


yǎn
ěr

shé
shēn
shēng
xiāng
wèi
chùyǎn
jiè

nǎi
zhì


shí
jièmíng
míng
jìn

nǎi
zhì

lǎo
lǎo

jìn
miè
dào


zhì


suǒ


duǒ

luó

duō


xīn

guà
ài


guà
àiyǒu
kǒng


yuǎn

diān
dǎo
mèng
xiǎng

jiū
jìng
niè
pán

sān
shì
zhū


luó

duōā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
zhīluó

duō

shì

shén
zhòu

shì

míng
zhòu

shì

shàng
zhòu

shì

děng
děng
zhòu

néng
chú

qiē


zhēn
shí
shuōluó

duō
zhòu


shuō
zhòu
yuē

jiē

jiēluó
jiēluó
sēng
jiē
相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1992年5月19日出生的人五行缺 1992年5月19日出生的人五行缺

1992年5月19日出生的人五行缺什么?公历1992年5月19日...

1992年5月14日出生的人五行缺 1992年5月14日出生的人五行缺

1992年5月14日出生的人五行缺什么?公历1992年5月14日...

1992年5月16日出生的人五行缺 1992年5月16日出生的人五行缺

1992年5月16日出生的人五行缺什么?公历1992年5月16日...

1992年5月13日出生的人五行缺 1992年5月13日出生的人五行缺

1992年5月13日出生的人五行缺什么?公历1992年5月13日...

1992年4月9日出生的人五行缺 1992年4月9日出生的人五行缺

1992年4月9日出生的人五行缺什么?公历1992年4月9日出...

最新文章
两国相战,不斩来使 两国相战,不斩来使

两国相战,不斩来使成语名称两国相战,不斩来使成...

两两三三 两两三三

两两三三成语名称两两三三成语拼音liǎng liǎng sān s...

两叶掩目 两叶掩目

两叶掩目成语名称两叶掩目成语拼音liǎng yè yǎn mù成...

两情两愿 两情两愿

两情两愿...

两厢情愿 两厢情愿

两厢情愿成语名称两厢情愿成语拼音liǎng xiāng qíng ...

丢车保帅 丢车保帅

丢车保帅成语名称丢车保帅成语拼音diū jū bǎo shuài...

两头和番 两头和番

两头和番成语名称两头和番成语拼音liǎng tóu hé fān...

两头三面 两头三面

两头三面成语名称两头三面成语拼音liǎng tóu sān mià...

两头白面 两头白面

两头白面成语名称两头白面成语拼音liǎng tóu bái mià...

丢魂丢魄 丢魂丢魄

丢魂丢魄...

手机版 网站地图