当前位置:

首页 > 心经全文

心经注音版全文解释

作者:李佳厅 时间: 2018-11-12 19:00:25   阅读次数:

心经心经全文般若波罗蜜多心经

心经全文注音:


bō rě bō luó mì duō xīn jīng

般若波罗蜜多心经

guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,

zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ è。

照见五蕴皆空,度一切苦厄。

shè lì zǐ, sè bù yì kōng ,kōng bù yì sè , sè jí shì kōng , kōng jí shì sè。

舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。

shòu xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

受想行识,亦复如是。

shè lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

舍利子,是诸法空相,

bù shēng bù miè, bù gòu bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

不生不灭,不垢不净,不增不减,

shì gù kōng zhōng wú sè, wú shòu xiǎng xíng shí,

是故空中无色,无受想行识,

wú yǎn ěr bí shé shēn yì, wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ, wú yǎn jiè,

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,

nǎi zhì wú yì shí jiè, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,

nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。

乃至无老死,亦无老死尽。

wú kǔ jí miè dào, wú zhì yì wú dé, yǐ wú suǒ dé gù。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

pú tí sà duǒ yī bō rě bō luó mì duō gù xīn wú guà ài。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。

wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng, jiū jìng niè pán。

无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

sān shì zhū fó, yī bō rě bō luó mì duō gù, 

三世诸佛,依般若波罗蜜多故,

得阿耨多罗三藐三菩提。

dé ā nuò duō luó sān miǎo sān pú tí。

gù zhī bō rě bō luó mì duō, shì dà shén zhòu, shì dà míng zhòu,

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,

shì wú shàng zhòu, shì wú děng děng zhòu。

是无上咒,是无等等咒。

néng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。

能除一切苦,真实不虚。

gù shuō bō rě bō luó mì duō zhòu。

故说般若波罗蜜多咒。

jí shuō zhòu yuē:

即说咒曰:

jiē dì jiē dì, bō luó jiē dì, bō luó sēng jiē dì, pú tí sà pó hē。

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。


心经解释:


观世音菩萨,修习深妙般若,功行到了极其深妙的时候,观照彻见五蕴都是因缘和合的,并没有自性,当体即空,除去了造业受苦的根源而无有烦恼,因而得以度脱一切烦恼生死之苦厄。

舍利弗!世间存在的(色)本来就与空不是异质的,作为存在之底蕴的空也与任何物质形式没有什么不同。那么物质的本体就是空,空的现象就是物质。人的受、想、行、识也应该看作是这种“色”与“空”的统一。

舍利弗!这些五蕴等一切诸法,都是因缘和合的,当体即是空相,本来没有所谓缘聚为生,和缘尽为灭;不因被恶的因缘所染而变为垢,亦不为善的因缘所熏习而成净,也不是悟时为增,迷时为减的虚妄之相。

因此从根本上看,这个空之中并没有物质之色,并没有感受、想象、意志和意识,也没有作为认知活动依据的眼、耳、鼻、舌、身、意官能,也不存在那作为六种认识官能的对象的色、声、香、味、触、法,也没有能见之眼根,乃至于没有别尘境之意根;也没有作为认知所得的六种意识。没有无明,也没有灭尽的无明,甚至于没有老死,也没有灭尽的老死。也即没有知苦、断集、修道、证灭的圣教实践过程;没有根本的般若智慧,也没有凭借此智慧所证的佛果或者所求的境界。

由于并不存在所证之果,所以菩萨依止般若波罗密多的胜妙法门修行,而不再有牵挂滞碍。因为没有牵挂滞碍,所以不再有恐怖畏惧。因而远离了关于一切事物的颠倒和幻想,达到了究竟的涅槃。十方三世所有的佛世尊,也都是如此依止般若波罗密多的胜妙法门修行,而证得无上正等正觉圆满佛果。所以,确知般若波罗密多是一种大神力的咒,是一种具有大光明的咒,是一种至高无上的咒,是一种绝对无与伦比的咒,它能解除世间一切众生的苦难,这是的的确确的事实。

所以,在这里宣说般若波罗密多的总持法门,也就是宣说如下咒语:

揭谛,揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

咒语译文(注:由于咒语有其特殊的意义,因此咒为五不翻中秘密不翻):度、度,度到彼岸去,普度众人一切到彼岸去,(依此般若波罗蜜多心咒),便能急速得成大觉,成就无上的菩提。我们修行《心经》的时候,一般都是念诵玄奘翻译的版本。这个版本是汉语的版本。所以,我们在念诵这一版本的时候,就直接按照汉语的注音去念诵就可以了。虽然我们都可以念《心经》全文,但是我们知道《心经》是什么意思吗?

心经注音版全文解释

《心经》中讲的就是缘起性空这一真理。它告诉我们,万物的本质都是空的,就连现在存在的这个“我”也都是一个幻象。既然连这个“我”都是假的,那我们内心所执着的名利地位等很多的东西,自然也都是虚幻不实的。那么为什么我们会看不破呢?这是因为自己的心生出了波澜,不能平等地看待事物,所以我们在会深陷于物质里面,慢慢有很多的痛苦。

心经注音版全文解释

如果我们能够明白事物都是假象的时候,那么我们内心的妄想执着就会逐渐消失了,慢慢地内心就可以变得安宁了,那个时候,我们的烦恼也就会一起消散了。我们自然也就能从世俗的烦恼之中得到解脱,内心也会变得更加自在。

《心经》的道理非常深厚,所以,如果我们想要深入理解《心经》的意思的话,必然也要用自己的内心去体味《心经》的哲理。如果你能够明了《心经》的深意,那你自然就能得到自在。

本文链接:心经注音版全文解释

上一篇:心经和大悲咒的区别与好处

下一篇:心经分段分析

最新推荐

经藏网